Hyzmatlar

  • Dürli firmalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň geçirýän okuw maslahatlaryny guramak

  • Adamlaryň saglyklaryny berkitmek we dynç almak üçin amatly şertleri döretmek.

  • Toplumlaýyn dag eteklerine we saglyk ýoluna gezelençleri guramak

  • Türgenlere sportyň ähli görnüşleri boýunça türgenleşik geçirmek we dynç almak üçin şertleri döretmek

  • Fiziki we psihiki kemli çagalaryň dynç almaklaryny guramak

  • Ýurdumyzyň orta okuw we ýokary okuw jaýlarynda tapawutlanylan çagalaryň dynç almaklaryny guramak

  • Dynç almaga gelen raýatlar tölegleri nagt ýa-da nagt däl görnüşde töläp bilerler